Všeobecné obchodní podmínky

Vážení zákazníci, abychom předešli různým formám nedorozumění, prosíme Vás o prostudování našich obchodních podmínek. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny objednávky uskutečněné jak v internetovém, tak i v kamenném obchodě společnosti OAK nábytek, s.r.o. Přijetím objednávky se kupující zavazuje, že je seznámen s níže uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami společnosti.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím obchodu Oak nábytek, s.r.o. jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

V okamžiku přijetí potvrzené objednávky vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího po přijetí kupní ceny včetně DPH prodávávajícímu a převzetím zboží kupujícím. Místem dodání zboží je adresa uvedená v kupním registračním formuláři. Není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Dodací lhůta

Upozorňujeme naše zákazníky, že dodací lhůty jsou pouze orientační. Vzhledem k množství nabízeného zboží nelze garantovat, že je zboží vždy na skladě, a proto v těchto případech dochází k prodloužení dodacího termínu, o kterém je zákazník předem telefonicky informován.

Storno objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo na stornování objednávky (odstoupení od kupní smlouvy) bez udání důvodu nebo z důvodu, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena či dodací podmínky. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 14 pracovních dnů).

V souladu s § 53 občanského zákoníku má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo se vztahuje pouze na nepodnikatelské subjekty. V takovém případě a aby bylo odstoupení od smlouvy platné, žádáme Vás o dodržení těchto podmínek:

 • Zboží, které je vráceno nesmí být použité, poškozené, musí být kompletní s originálem dokladu o koupi;
 • Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno písemnou formou žádosti do 14 dnů od převzetí zboží na adresu provozovny, uveďte variabilní symbol (číslo faktury) a datum nákupu;
 • Již převzaté zboží pečlivě zabalte do původního stavu a připravte na zaslání zpět; Zboží posílejte pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu nebo poškození na cestě k nám. Zboží poslané na dobírku nebude přijato. (POZOR! Doporučeně neznamená na dobírku);
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrázení zboží Vám budou zaslány peníze převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém držení zboží na adrese Oak nábytek, s.r.o., Svinný 6, 583 01 a kontrole zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jiných okolností odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
 • Náklady na dopravu zpět na adresu provozovny hradí kupující;
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Záruka na zboží

Na prodávané zboží je poskytována záruka dle obecně závazných právních předpisů po dobu 24 měsíců ode dne převzetí. Nakupující v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, který nakupuje ve smyslu Obchodního zákoníku, je poskytována záruční doba 6 měsíců a začíná dnem převzetí zboží kupujícím. Dojde-li k výměně, záruční doba opět vzniká od převzetí nové věci.

Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly v důsledku:

 • nešetrného a násilného zacházení, neodbornou manipulací a instalací ze strany kupujícího;
 • poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu se všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými na území České republiky;
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky atp.);
 • působení živlů;
 • poškození při vlastní dopravě zboží;
 • nenahlášení zjevných vad při převzetí zboží;
 • běžného opotřebení, nevhodného uskladnění.

Vadou zboží není obvyklý barevný rozdíl a rozdíl ve struktuře přírodních materiálů (např. kůže, dřevo (např. drobné odchylky ve vzorech a tónech barev). Při zjištění závad na nábytku, prosíme tento nábytek NEMONTOVAT – z důvodu možnosti reklamace jednotlivých dílů.

Po uplynutí záruční doby prodávajícímu zaniká odpovědnost za vady na zboží, které nebyly u prodávajícího zákazníkem v této lhůtě uplatněny. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vady, na které byl prodávajícím před uzavřením smlouvy upozorněn (např. zlevněné zboží z výprodeje) a za které dostal patřičnou slevu.

Reklamace

Případné reklamace se řídí v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro podnikatelské jednotky). Reklamace se vztahuje pouze na zboží, u kterého stále platí záruční lhůta.

Reklamaci je možno podat těmito způsoby:

 • e-mailem na adresu info@oaknabytek.cz;
 • doporučeným dopisem na adresu provozovny;
 • osobním doručením do provozovny společnosti.

Reklamace musí obsahovat:

 • kopii dokladu o koupi (faktura);
 • specifikaci reklamovaného zboží;
 • výstižný popis závad zboží;
 • fotodokumentaci závad zboží;
 • kontakt (adresu, telefon, e-mail).

Pokud reklamace nebude obsahovat tyto náležitosti, bude s největší pravděpodobností zamítnuta. Reklamované zboží vyzvedneme v dohodnutém termínu zpět na náklady kupujícího. Při uznání reklamace, budou tyto náklady dopravného zpětně proplaceny.

Kupující je povinen reklamované zboží řádně zabalit tak, aby obal dostatečně zabránil poškození reklamovaného výrobku běhěm přepravy (jestliže tak neučiní, na škody vzniklé během přepravy nebude brán zřetel!).

Reklamace bude vyřízena v co nejdříve možném termínu ke spokojenosti zákazníka, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Kupující bude vyrozuměn formou elektronické pošty, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Nebude-li schopen prodávající dodržet zákonnou lhůtu, bude včas informovat kupujícího k individuálnímu řešení dané reklamace.

Závěrečná ustanovení

Uvedené obchodní podmínky platí ke dni potvrzení objednávky.Copyright

Obsah Internetových stránek www.oaknabytek.cz  je chráněn autorským zákonem. Bez písemného souhlasu společnosti OAK nábytek, s.r.o. není kopírování nebo další šíření fotografií či textů dovoleno. Jakékoli zneužití je považováno za nezákonné.

 

Košík  

zboží (prázdné)
Advertising