STAPAR Zazimovač, 1L

Produkt STAPAR Zazimovač, 1L z kategorie bazénová chemie od výrobce Stapar najdete na OakNabytek.cz za 169 Kč. Celý popis 169 Kč Ověřit dostupnost

Popis

STAPAR ZAZIMOVAČ 1 l – ZAZIMOVÁNÍ BAZÉNOVÉ VODY   STAPAR ZAZIMOVAČ je tekutý prostředek bez fosforu zabraňující vzniku tvrdých vápenatých usazenin a zelenání vody v případě oteplení během zimního období. Přípravek slouží k zazimování vody v bazénech, značně usnadňuje přípravu bazénu na jaro.   Způsob použití: Nastavte hodnotu pH vody na úroveň 7,0 - 7,4. Vodní hladinu spusťte do 20 cm pod hladinu plnicích čerpadel. Následně připravte roztok produktu jeho smícháním s vodou v poměru 1:10 dle potřeby. 1) Vypusťte vodu z filtračního systému odšroubováním vypouštěcích zátek. 2) Zajistěte čerpadlo, filtr a dávkovací automat fólii s válečkem nebo přikrývkou. Uchovávejte je nejlépe na suchých a teplých místech. Pokud neexistuje tato možnost, zakryjte je fólií. 3) Ventil bazénového filtru nastavte do polohy winter / open, zima / otevřené nebo mezi možnostmi. 4) Po spuštění vodní hladiny v bazénu se okraje bazénu zalévají vhodně připraveným, rozředěným prostředkem. V závislosti na tvrdosti vody použijte příslušné poměry přípravku: do 25 d.h. = 1,5 kg na 50m3 vody do 30 d.h. = 2,0 kg na 50m3 vody nad 30 d.h. = 2,5 kg na 50m3 vody *Po několika hodinách nalijte přípravek STAPAR STOP ŘASÁM (dávkování na štítku). *Po několika dalších hodinách vložte do dávkovače pomalu rozpustnou tabletu STAPAR CHLOROVÁ TABLETA 200g (dávkování na štítku). Dávkovač je nutné odstranit před prvními mrazy. Dodržujte zvláštní opatrnostní prostředky uvedené na štítku.   Obsah: alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) > 25%   H314 Způsobuje závažné popálení pokožky a poranění očí. H411 Působí toxicky na vodní organismy, způsobuje dlouhodobé následky. P102 Chraňte před dětmi. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / ochranný obličejový štít. P301+P330+P331 V PŘÍPADĚ POLKNUTÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 V PŘÍPADĚ KONTAKTU S POKOŽKOU (nebo vlasy): Okamžitě sejměte celý znečištěný oděv. Opláchněte pokožku pod proudem vody nebo sprchou. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě kontaktujte KONTAMINAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P501 Obsah / obal zlikvidujte do příslušně označených nádob v souladu s místními předpisy. NEBEZPEČÍ: CHRAŇTE PŘED DĚTMI!
Ean: 5902349682303 Značka: Stapar Prodejce: Baumax
76614
Produktů
1769
Kategorií
327
Značek